Хүдөө ажахы 13 jul 2017 1104

​Буряад Уласта ойдо орохо дүрим эбдэгшэдые элирүүлбэ

Үнгэрһэн үдэрэй туршада Загарай, Баргажан, Байгал шадарай, Бэшүүр аймагуудта 530 га талмайда гараһан 7 ойн түймэрнүүд унтараагдаба.

Июлиин 13-най мэдээгээр, Байгал шадарай, Хори, Кабанск, Тарбагатай, Зэдэ аймагуудта 1,9 га талмайда гараһан 8 ойн түймэрнүүд сарагдана. Түймэр унтараалгада ойн харуулшад, “Үбэр Байгалай ойн харуулай авиационно баазын” парашютистнар, “Авиа ойн харуулай” хүдэлмэрилэгшэд, ажаһуугшад – хамтадаа 420 хүн түймэр унтараалгада хабаадана. Түймэр саралгын 125 техникэ хэрэглэгдэнэ.

Үнгэрһэн үдэрэй туршада Буряад Уласай ойн жасада 180-яад шалгалтанууд эмхидхэгдэһэн байна. Тиихэдээ шалгалтын үедэ онсо байдалай гурим эбдэгшэдые элирүүлһэн, 27 захиргаанай протоколнууд абтаһан байна. Жэлэй эхилһэнһээ хойшо дүрим эбдэгшэдэй талаар 1125 протоколнууд абтажа, 3,8 миллионһоо дээшэ яла тохогдоо. Тиихэдэ түймэрэй аюултай онсо хаһын үедэ ойн жасада гай тодхор үзүүлһэн, түймэр табиһан 23 гэмтэд элирүүлэгдээ.

Буряад Уласта түймэрэй аюултай хаһын онсо байдал соносхогдонхой. Онсо байдалай үедэ ойдо орохо хоригдоно. Эдэ дүримүүдтэ хайша хэрэгээр хандабал, 4 мянганһаа 500 мянган түхэриг хүрэтэр яла тохогдохо юм.

Хотонуудай, хүдөө нютагуудай газар дайдада гал түүдэг носоохо, хагда ногоо, бог шорой галдаха хоригдоно. Тала дайдаар хагда, поли дээрэ үлэһэн ногоо галдаха, гал түүдэг носоохо хорюултай гэжэ Буряад Уласай ойн ажахын албан мэдээсэнэ. Үшөө тиихэдэ, харгын, түмэр харгын хажуугаар ногоо галдаха, түүдэг носоохо, модо отолһоной һүүлээр үлэһэн гэшүүһэ галдаха, хатанхай ой модо, һөөг бургааһа орхихо баһал хоригдоно.

Түймэрэй гараһан тухай дүтын ойн ажахын албанда гү, али (83012) 20-44-44 гэһэн утаһаар дуулгажа байгыт гэжэ ойн харуулшад мэдүүлнэ.