Хүдөө ажахы 3 aug 2017 1185

​Буряад Уласай Байгал шадарай аймагта түймэрэй аюултай хаһын онсо байдал соносхогдобо

Байгал шадарай аймагай захиргаанай августын хоёрой 687-дохи тогтоолоор аймаг дотор түймэрэй аюултай хаһын онсо байдал соносхогдобо. Онсо байдалай үедэ ойдо орохо хоригдоно.Тиихэдэ Кабанск, Баргажан, Байгал шадарай, Хойто-Байгалай, Сэлэнгэ аймагуудта 14 түймэрнүүд унтараагдана.

Байгал шадарай аймагта 170 га талмайда гараһан ойн түймэр “Үбэр Байгалай авиационно ойн харуулай баазын” болон “Авиа ойн харуулай” 92 түймэр сарагшад-парашютистнар, 30 ойн харуулшад болон 50 гаран ой ашаглагшад унтараана. Түймэр сарадаг 16 техникэ, МИ-8 түхэлэй вертолёт хэрэглэгдэнэ. Тиихэдэ түймэр унтарааха БЕ-200 түхэлэй самолёт ашаглаха тухай шиидхэбэри абтаһан байна.

Үнгэрһэн үдэрэй туршада Баргажан, Загарай, Кабанск, Хяагта, Байгал шадарай, Тарбагатай, Хори аймагуудта 27 га талмайда гараһан найман ойн түймэрнүүд сарагдаа. Буряад Уласта ойн түймэрнүүдые унтараалгада бүхыдөө 590 хүн хабаадана. Түймэр саралгын 108 техникэ хэрэглэгдэнэ. Холо оршодог, түймэр хүрэтэр харгыгүй газарнуудта хүнүүдые болон уһа зөөлгэдэ МИ-8 түхэлэй хоёр вертолёдууд хэрэглэгдэнэ.

Буряад Уласай хойто аймагуудта 1370 га талмайда залинһаа гараһан гэжэ багсаамжалагдаһан 3 түймэрнүүд соробхилно.

Буряад Уласай газар дайдада түймэрэй аюултай хаһын онсо журам соносхогдонхой.

Онсо журамай үедэ ойдо орохо хоригдоно. Энэ дүримдэ хайша хэрэгээр хандабал, хүнүүд 4 мянгаһаа 5 мянган түхэриг хүрэтэр, албанай түлөөлэгшэд – 25 000-һаа 40000 түхэриг хүрэтэр, юридическэ нюурнууд – 300 мянганһаа 500 мянган түхэриг хүрэтэр ялада тохогдохо юм.

Түймэрэй гараһан тухай дүтын ойн ажахын албанда гү, али (83012) 20-44-44 гэһэн утаһаар дуулгажа байгыт гэжэ ойн харуулшад мэдүүлнэ.