Хүдөө ажахы 24 aug 2017 1302

​Үбэр Байгалай дархан газарта түймэрнүүд унтараагдаба

Үнгэрһэн үдэрэй туршада Буряад Уласта ойн түймэрэй гараһан тухай мэдээнүүд Ойн ажахын агентстводо ороогүй.

Тиихэдэ Кабанск аймагай ажаһуугшадай галда хайша хэрэгээр хандаһанһаа боложо, түймэр гараһан байна. Тэрэниие ойн харуулшад түргэн унтараажа шадаа.

Үбэр Байгалай дархан газарта августын хоёрһоо хойшо соробхилһон хоёр түймэрнүүдые ойн харуулшад саража байна. Галда 340 га тухай талмай абтаа.

Бабанта, Зэдэ, Захаамин, Аха аймагуудай дэбисхэр дээрэ ойн түймэрэй аюултай хаһын онсо журам соносхогдонхой, бэшэ аймагуудта түймэрэй аюултай хаһын онсо байдал үргэлжэлһөөр. Энэ үедэ ойдо орохо хоригдоно. Энэ дүримүүдтэ хайша хэрэгээр хандабал, хүнүүд 4 мянганһаа 5 мянган түхэриг хүрэтэр, албанай түлөөлэгшэд – 25000-һаа 40000 түхэриг хүрэтэр, юридическэ нюурнууд – 300 мянганһаа 500 мянган түхэриг хүрэтэр ялада тохогдохо юм.

Түймэрэй гараһан тухай дүтын ойн ажахын албанда гү, али (83012) 20-44-44 гэһэн утаһаар дуулгажа байгыт гэжэ ойн харуулшад мэдүүлнэ.