Хүдөө ажахы 29 mar 2018 1121

​Ород гүрэнэй Онсо байдалай талаар яаманай Буряадтахи таһагай даргын орлогшодо гэмтэ ябадалай хэрэг эрхилэгдэбэ

Ородой Холбоото Уласай Буряадтахи Мүрдэлгын хороондо Ород гүрэнэй Онсо байдалай талаар яаманай Буряадтахи таһагай даргын орлогшо Дмитрий Унагаевта гэмтэ ябадалай хэрэг эрхилэгдэбэ. Дмитрий Унагаев эдилгэ абаа гэжэ гэмнэгдэнэ.

Ородой Холбоото Уласай Гэмтэ ябадалай 190 дугаар Кодексын 5 дугаар хуби (ехэ хэмжээнэй эдилгэ абаһанай түлөө) хазагайруулаа гэжэ Дмитрий Унагаев гэмнэгдэнэ.

Мүрдэлгын хорооной багсаамжалһаар, худалдаа-наймаанай эмхиин захиралһаа Дмитрий Унагаев 177 мянган түхэригһөө дээшэ эдилгэ абаа. Түймэрэй аюулгүй байдалай шалгалта үнгэргэлгын асуудалнуудые шиидхэлгэдэ Онсо байдалай талаар яаманай Буряадтахи таһагай даргын орлогшо туһаламжа үзүүлхэ гэжэ эдилгэ абаһан байна.

Энэ гэмтэ ябадал Буряадай аюулгүй байдалай албанай федеральна хүтэлбэриин болон Онсо байдалай талаар яаманай Буряадтахи таһагай аюулгүй байдалай өөһэдын албанай хүдэлмэрилэгшэд элирхэйлбэ.

Мэдээсэл

Дмитрий Леонидович Унагаев 1973 оной январиин 28-да Мухар-Шэбэр аймагай Мухар-Шэбэртэ түрэһэн юм. 1990 ондо тэрэ Мухар-Шэбэрэй дунда һургуули дүүргэһэн байна. 1993 ондо Дмитрий Унагаев СССР-эй Дотоодын хэрэгүүдэй яаманай түймэрэй-тактикын училище дүүргэжэ, Буряад Уласай Дотоодын хэрэгүүдэй яаманда түймэрэй хиналтын инспекторээр хүдэлжэ эхилһэн юм. 2002 оной март һарада Ородой Холбоото Уласай Онсо байдалай талаар яаманай Буряадтахи таһагай түймэрэй аюулгүй байдалай албанай гүрэнэй хүтэлбэриин даргын орлогшын тушаалда томилогдоһон юм. 2003 оной октябрь һараһаа Буряад Уласай эрхэтэдэй баталан хамгаалгын болон онсо байдалай хэрэгүүдэй талаар гүрэнэй хорооной хуулиин-оньһон хэрэгсэлнүүдэй таһагай даргын тушаал эзэлһэн юм.

2005 оной январьһаа Ородой Холбоото Уласай Онсо байдалай талаар яаманай Буряадтахи таһагай хото байгуулха ажахыда түймэрэй аюулгүй байдал хинаха хүтэлбэриин болон түймэрэй аюулгүй байдалай хиналтын хуулиин-оньһон хэрэгсэлнүүдэй таһагые даагшаар алба хааһан байна. 2012 оной майн 31-дэ Ородой Холбоото Уласай Онсо байдалай талаар яаманай Буряадтахи таһагай түймэрэй аюулгүй байдалай гүрэнэй хиналтын хүтэлбэриин даргаар томилогдоо. 2016 оной майн 17-до Ородой Холбоото Уласай Онсо байдалай талаар яаманай Буряадтахи таһагай хиналта болон һэргылэмжын ажалнуудые үнгэргэхэ хүтэлбэриин дарга, ахамад хүтэлбэриин даргын орлогшын тушаал эзэлжэ байгаа.

3-дахи, 2-дохи болон 1-дэхи шатын «За отличие в службе» гэһэн медальнуудаар, «За заслуги» гэһэн тэмдэгээр болон «Маршал Василий Чуйков гэһэн дурасхаалай медаляар шагнагдаһан юм.

Ородой Холбоото Уласай Онсо байдалай талаар яаманай Буряадтахи таһагай архивһаа гэрэл зураг абтаба