Хүдөө ажахы 9 apr 2018 1003

​Буряад Уласай Хяагта аймагта түймэрэй аюултай хаһа эхилбэ

Буряад Уласай ойн ажахын агентство апрелиин 6-да ойн түймэрэй хаһа эхилбэ гэһэн тогтоол абаба. Буряад уласай Хяагта аймагта энэ үдэр ойн түймэрэй гараһан тухай бүридэхэлдэ абтаа.

Хяагта аймагай ажаһуугша сабшаландаа хагда ногоо галдажа, сабшаланайнгаа талмай ехэ болгохо зорилготой ой модо отолһон байна. Удаань модоной үлэгдэлнүүдые суглуулжа галдаба. Галаа хүсэд унтараангүй, тэрэ хүн гэртээ ябашаһан байна. Тиихэдэ һалхин эршэдэжэ, ой модон галда абтаа. Ойн харуулшад болон ажаһуугшад – хамта 16 хүн түймэр саралгын гурбан техникэ хэрэглэн, шуурган һалхин доро түймэр сараһан байна. 135-һаа дээшэ га талмай галда абтаа.

Буряад Уласай Засагай газарай Түрүүлэгшын аюулгүй байдалай талаар орлогшо Петр Мордовскойн хэлэһэнэй ёһоор, үнгэрһэн жэлдэ түймэрэй гараһан тухай мартын 30-да бүридхэлдэ абтаа. Тиихэдэ эдэ үдэрнүүд болотор 15 мянган га газарһаа дээшэ тайлмайда 31 түймэр гараһан байна. Түймэрэй һэргылэмжын ажал эртээнһээ эршэтэйгээр ябуулагдажа, түймэрэй гараха тоо бага болоо гэжэ Буряад Уласай Засагай газарай Түрүүлэгшын орлогшо хэлэбэ.

Түймэрэй аюултай хаһын эхилхэдэ, ойн жасада түймэр һэргылэмжын ажал ябуулагдахаяа болибо. Тиихэдэ түймэрэй аюултай хаһын дүүрэтэр, ойн жасада хинагшад шалгалта үнгэргэжэ байха юм.

Хяагта аймагта түймэр табиһан гэмтэн элирүүлэгдэжэ, Ородой Холбоото Уласай Гэмтэ ябадалай кодексын «Хуули бусаар ой модо отололго» гэһэн 260 дугаар статьягаар болон «Ойн жасада хохидол үзүүлгэ» гэһэн 261 дүгээр статьягаар уголовно хэрэгүүд эрхилэгдээ. Гэмтэ ябадал гаргаһан хүн, түймэр саралгын гаргаша болон ой жасада хохидол үзүүлһэнэй түлөө мүнгэ түлэхэ юм. Тиихэдэ гурбан жэл хүрэтэр болзорто түрмэдэ хаагдажа болохо.