Хүдөө ажахы 26 may 2020 776

​​Буряад Уласта ойн гурбан түймэр усадхагдаа

Үнгэрhэн үдэрэй туршада Буряад Уласай Зэдэ, Ярууна, Захаамин, Байгал шадарай аймагуудта 83 га талмайда ойн табан түймэр усадхаха талаар ажал ябуулагдаа. Хүнэй гэмээр гал соробхилоо гээд тэмдэглэлтэй. Тиихэдэ 154 ойн харуулшад, түймэр сарагшад-десантнигууд түймэр саралгада хабаадаа. Ойн түймэр сарадаг 29 техникэ хэрэглэгдээ.

Загарай, Байгал шадарай болон Захаамин аймагуудта ойн түймэрнүүд унтараагдаа. Ярууна аймагай дэбисхэртэ оршодог Баталан хамгаалгын яаманай Шэтын ойн ажахын дэбисхэртэ гараhан ойн түймэр саашаа hүжэрхэеэ болижо, мүнөө унтараагдана. Мүнөө үглөөгүүр Зэдэ аймагта ойн түймэр сарагдана.

Уларил шэнжэлдэг Буряадай түбэй мэдээсэhээр, улас дотор түймэрэй аюултай. Тиимэhээ Буряад уласай ойн харуулшад ургамал, ногоо, жэмэс түүгшэдые түймэрэй аюулгүй байдал сахихыень уряална. Түймэрэй гараhан тухай ойн харуулай 20-44-44 гэhэн утаhаар хонходыт гэжэ дуулгана.