Хүдөө ажахы 13 jul 2020 466

Аадар борооной хойшолонгууд хатуу

Үнгэрһэн амаралтын үдэрнүүдтэ Буряад ороной ехэнхи нютагуудта бороон, аадар  ороо.

Энэ байгаалиин үзэгдэлһөө Тарбагатайн аймагай  Десятниково тосхон хохидобо.

Десятниково тосхон ошодог федеральна мэдэлтэй харгы уһанда абтажа, гэр байранууд, газаахи барилганууд руу уһан урдажа, олон  айлнуудай хорёо соо эльһэн, шалбааг тогтоо. Ургуулагдажа байһан хартаабха, газарай бусад эдеэн хосороо.

Гэхэтэй хамта, Кяхта хотодо бороон мүн лэ ехээр ороо. Бүхы үйлсэнүүдээр борооной уһан горхон боложо  урдаад, дайрагдаһан газар, харгы эбдэгдээ.

Ороһон  аадарай хойшолонгууд усадхагдажа, үзүүлэгдэһэн хохидолой хэмжээн тодорхойлогдожо байна.

Автор: “Буряад үнэн”

Источник: yandex.ru