Хүдөө ажахы 21 jul 2020 588

Самолёт бэдэрэлгын ажал үргэлжэлһөөр

Июлиин 19-дэ Түнхэнэй Хэрэн нютагһаа ниидэжэ гараһан самолёт үгы боложо, бэдэрэлгын ажал ябуулагдана.

Сибириин абаралга-бэдэрэлгын авиационно түбһөө мэдээсэгдэһээр,  агаарай онгосоор Түнхэнэй, Ахын аймагуудай ой модо шелкопряд хорхой шумуулһаа хамгаалха зорилготойгоор, химиин бодостой эм дээрэһээ тарааха ажал тодорхойлхоёо мэргэжэлтэд ниидэһэн байна.

Хамта дээрээ 6 хүн – хоёрынь үгы болоһон самолёдой жолоошод, 4-нь мүн лэ ондоо самолёдуудай жолоошод  болоно. Эдэнэр ябуулагдаха  ажалай газар харахаяа гараһан байна.

Үгы болоһон онгосо бэдэрхэеэ  үсэгэлдэр хоёр самолет, вертолёт ниидээ. Харанхы болотор бэдэрэлгэ үнгэрөө.  Хамтадаа 2000 хоёролжон километр газар шэнжэлэгдээ. Мүнөөдэр бэдэрэлгэ дахинаа эхилбэ. Тусхай штаб байгуулагдажа,  эдэ аймагуудай нютаг газарай гулваанартай харилсаан тогтоогдожо, ажаһуугшадтай хөөрэлдөөн болоно. Үгы болоһон самолёдой али сагта хайшаа ниидэжэ гараһан шэглэл хараһан зоной ашаар тодорхойлогдоно.

Эрхүүгэй, Буряадай абарагшад хэзээшье бэдэрэлгын ажалда хабаадуулагдахаар бэлэн болоод байна, - гээд МЧС-эй Буряадтахи управлениһээ мэдээсэбэ.

 

Автор: “Буряад үнэн”

Фото: Зүн Сибириин транспортна мүрдэлгын управлениһээ