Хүдөө ажахы 23 jul 2020 530

Бороон ехэ хохидол үзүүлнэ

Муя аймагта борооной ехээр ороһон ушарһаа хүүргэ заһабарилгын хүдэлмэринүүд тогтошоод байна.

Үнгэрһэн долоон хоногой туршада республикын ехэнхи аймагуудта бороон ехээр ороһон байна. Энэ ушараар Ахын аймагта хэдэн хүргэнүүд уһандашье абтаа, хуушаржа үмхирөөд ашаглалгаһаа болюулагдаһан байна. Онсо байдал хэдэн үдэрэй туршада тогтоогдожо, түргэн болзорто гурбан хүүргэнүүд заһагдаа гэжэ хэлэе.

Харин мүнөө Муя аймагта Иракинда тосхон ошодог харгын 17-хи модо газарта байһан хүүргэ июлиин 16-да ехэ уһанда абтаһан байна. Заһабарилгын хүдэлмэринүүд ябуулагдажа байһанаа, уржадэр ехээр ороһон бороон мүн лэ һаад ушаруулаа. Үсэгэлдэр хүдэлмэринүүд дахинаа ябуулагдажа, харгын холбоон саг зуура тогтоогдоо, - гэжэ Онсо байдалай болон граждан оборонын талаар агентствын хэблэлэй албан мэдээсэнэ.

Автор: “Буряад үнэн”

Фото: Онсо байдалай болон граждан оборонын талаар агентствын жасаһаа