Хүдөө ажахы 23 jul 2020 617

Ойн түймэрнүүд соробхилжол байна

Ивалгын аймагай Калёново тосхоной шадар, оройдоо нэгэ модо  холо газарта үсэгэлдэр түймэр болоо.

Модо руу ошоһон хүнэй болгоомжогүйгөөр ябаһан ушарһаа энэ түймэр эхилһэн байна. Түргэн шүүд ябуулагдаһан хүдэлмэриин ашаар энэ түймэр ехээр таража үрдингүй, ойн ажахын харуулай 12 мэргэжэлтэдэй, 5 техникын хүсөөр тогтоогдожо, унтараагдаа. Түймэр сарагшад энэ аюулые Калёново тосхон хүргэнгүй, сараа гэжэ тэмдэглэе. Түймэртэ нэгэ гектар газар шатаа.

Үнгэрһэн хоногой туршада Баргажанай, Байгал шадарай, Ивалгын аймагуудта түймэрнүүд унтараагдаа. Баргажанай Адагай ойн харуулай мэдэлдэ ородог газарта ойн түймэр унтарааха ажал ябуулагдана. Байгал далайн шадархи гүрэнэй паркын талмайда мүн лэ түймэр унтараагдажа байна.

Республикын ойн ажахын агентствын мэргэжэлтэд Буряад орон дотор түймэрэй талаар онсо байдал тогтоһон зандаа, тиимэ ушарһаа хүн зон һэргылэмжын дүримүүдые заатагүй сахиха уялгатай, гээд нэгэтэ бэшэ һануулна.

 Али нэгэн газарта түймэрэй эхилхые обёороо һаа 20-44-44 гэһэн утаһаар заал һаа хонходогты.

Автор: “Буряад үнэн”

Фото: arigus.tv