Хүдөө ажахы 29 jul 2020 383

 Хохидолто сахилгаан

Буряадай хэдэн аймагта олон амитад сахилгаанда сохюулжа хохидоо, мүн 31 толгой жэжэ мал гэмтээ.

 Тэнгэриин бүрхэжэ эхилхэдэ, малаа гэр тээшэнь залаха гэжэ шиидээб. Тэрэ һамбаандамни тэнгэри лүжэгэнэжэ, сахилгаан буушоо. Тэнгэриин дуунһаа айһан мални һарабша бэдэржэ, ургажа байһан модоной доогуур шургаа. Тиигэжэ эгээл тэрэ газар руунь сагилгаан дахинаа буужа, амитад гэмтээ бшуу. Харин би өөрөө мэдээгээ табижа унашооб. Хэдэн минутын үнгэрхэдэ, һэгээ ороходом, толгоймни шууяжа байгаа, хажуугаарни айһан нохоймни гангинажа ябаа", - гэжэ малшан Анатолий тэрэ аймшагтай үдэрөө һанан хөөрэнэ.

Энэ аюултай үйлэ Загарайн аймагай Шэнэ-Бэрээн нютаг шадар болоһон байна. Гурбан эзэдэй мал хохидоо, толгой бүхэниинь 30 мянган түхэригөөр сэгнэгдэнэ.

Буряадай бусадшье аймагуудта адуу мал хохидоһон байна. Жэшээнь, Хэжэнгэдэ томо үхэр, тугал, унаган сахилгаанда сохюулаа. Байгал шадарай аймагта гүрөөһэн зайн галай утаһанда дайруулжа хосороо. Тиихэдэ Бэшүүрэй Топка гэдэг нютагта мүн лэ сахилгаан хүнэй гэртэ буужа, гэртээ һуужа байһан хүгшэниие мэгдэхээгээ. Тээмэндэ Ага тосхоной нэгэ ажаһуугша сахилгаанай бууһые гарайнгаа утаһанда буулгажа шадаһан байха юм.

Автор: Булат БАДМАЕВ

Фото: peepcity.ru