Хүдөө ажахы 31 jul 2020 676

АН-2 түхэлэй самолёт бэдэрэлгэ үргэлжэлнэ

Июлиин 19-ндэ үгы болоһон самолёт бэдэрэлгэдэ 64 хүн, 13 техникэ болон авиациин арга хабаадуулагдана.

 Арбаад хоногой туршада 17515 мянган хоёролжон метр газар шэнжэлэгдэжэ, ямаршье мэдээсэл үгы зандаа. Үнгэрһэн хоногой туршада МИ-8, АН-2 түхэлэй агаарай онгосонууд  бэдэрэлгын ажал ябуулжа, найман сагай туршада 1150 хоёролжон метр газар шэнжэлээд, бусаа. Арбан үдэрэй туршада 4 самолёдууд хамтадаа 52 дахин бэдэрэлгэдэ ниидэжэ гараа.

Бэдэрэлгэ абаралгын баазын, Буряадай бэдэрэлгэ-абаралгын албанай  1-хи, 2-хи отрядууд, Россин Онсо байдалай талаар гол управлениин түргэн шууд бүлгэм, Авиационно баазын, Түнхэнэй паркын, «Лиза-Алерт» бэдэрэлгын бүлэгэй мэргэжэлтэд, өөһэдынгөө дураар бэдэрэлгэдэ хабаадалсажа байһан хүнүүд ажал ябуулжа байна.

Зүүн зүгэй сэрэгэй тойрогой түлөөлэгшэд «Орлан» гэһэн шэнэ түхеэрэлгэ хэрэглэжэ, бэдэрэлгэ үнгэргэлгэдэ  зүбшөөл үгөө. Психологууд һураггүйгөөр үгы болоһон хүнүүдэй гэртэхиндэ туһаламжа үзүүлнэ. Гадна бэдэрэлгын ажалда ябаһан мэргэжэлтэд түрэлнүүдтэнь хэгдэжэ байһан хэмжээнүүд тухай дэлгэрэнгы мэдээсэл үдэртөө үгэнэ.

Эгээл самолёдой унаһан газарай тодорхойлогдобол, тэрэниие асарха талаар хэмжээндэ хабаадуулагдаха техникэ бэлэн болгогдоод байна.

Автор: “Буряад үнэн”

Фото: Буряад Уласай Засагай мэдээсэлэй албан