Хүдөө ажахы 6 aug 2020 857

Чикой горхон үерлэжэ байна

Августын 4-һөө 10 болотор республика дотор шииг нойто ехэтэй уларил тогтохо тухай мэдээсэгдээ һэн. Олон нютагуудаар бороон ехээр орожо, зарим уһа горхонууд нэмэжэ эхилээ.

Энэ ушараар Буряад Уласай хоёр аймагта онсо байдал тохёолдон алдаад байна. Бэшүүрэй болон Хяагтын аймагуудта Чикой горхоной уһан ехээр нэмэжэ, хэдэн нютагуудай уһанда абтаха аюул ойртоод байна. Уһанай нэмэхэ ушар һүүлшын тэмдэгээр харахада 325 см хүрөөд байна. Онсо байдал 400 см хүрэхэдэ соносхогдохо болоно.

Эгээл түрүүн Бэшүүрэй аймагай Подгорное тосхон уһанда абтажа магад. Энэ тосхондо оройдоо 4 үрхэ айл, 12 хүн ажаһуудаг. Уридшалан мэргэжэлтэд һанаата болоод, хоёр үбшэн хүниие эмнэлгын газарта абаашаа. Бэшэ зон уһанай үерлэжэ эхилхэдэ аюулгүй газарта ошохоор бэлэн болоод байна.

Һүүлэй мэдээгээр, Чикой горхоной уһан баганааршье һаа, нэмэжэл байна.

Автор: “Буряад үнэн”

Фото: yandex.ru