Хүдөө ажахы 11 aug 2020 719

Сэлэнгэ мүрэн үерлэн алдаба

Һүүлэй үдэрнүүдтэ ехээр ороһон бороон Буряад ороной олон горхонуудые үерлүүлээ.

Улаан-Үдэ хотодо Сэлэнгэ мүрэн нэмэжэ, 161 см хүрэбэ. Уһан саг болоод лэ нэмэжэл байна. Онсо байдалай талаар Буряадтахи управлениин мэргэжэлтэдэй хэлэһээр, Сэлэнгэ мүрэнэй дээшэлхэ хэмжээн 330 см хүрэбэл, орёо байдал тогтохо. Мүрэн шадархи гэр байранууд ехэ уһанда абтаха бэрхэшээл ушаржа, хүн зониие гэрһээнь гаргажа, аюулгүй газарта абаашаха ажал тохёолдохо.

Новоселенгинск тосхон шадар Сэлэнгэ мүрэн ехээр үерлөөд, халижа гараад байна. Хяагтын аймагай Хилганта нютаг шадар, Баргажан тосхон болон Баунтын аймагай Романовка тосхондо ехэ уһан ойртожо эхилээ. Бэшүүрэй аймагай Подгорно тосхондо гурбан гэр, сабшалан уһанда ороо.

Уларил шэнжэлэгшэдэй мэдээсэһээр, һаяын үдэрнүүдтэ шииг нойтон ехээр орохоёо болижо, гол горход анханайнгаа хэмжээндэ орохо.

 

Автор: “Буряад үнэн”

Фото: vk.com