Хүдөө ажахы 11 aug 2020 576

Буряад Уласта галай аюул

Үнгэрһэн долоон хоногой туршада Буряад Улас дотор гэр бараанда болон бусад газарнуудта 29 түймэр болоһон байна. Энэ аюулда хэншье гэмтээгүй.

Байгша оной эхинһээ республика дотор 3042 түймэр бүридхэгдөө. Энэнь 2019 онойхидо ороходоо 719 ушараар үсөөн болоно, - гээд граждан оборонын болон онсо байдалай талаар агентствын хэблэлэй албан мэдээсэнэ.

Гэхэтэй хамта түймэрһөө һэргылэмжын дүримүүдые хазагайруулһан ушарһаа энэ аюул ехэнхи ушарта тохёолдоно. 2019 ондо энэ аюулда 26 хүн наһа бараһан байна. Энэ жэлэй эхинһээ түймэрһөө 58 хүн наһа бараа.

Автор: “Буряад үнэн”

Фото: yandex.ru