Хүдөө ажахы 8 sep 2020 338

Буряадта ой модо руу ошоhон 6 хүниие бэдэрхэ ажал ябуулагдана

Уласай граждан оборонын болон онсо байдалай талаар агентствын мэдээсэлээр, үгы болоһон зургаан хүнүүдые бэдэрэлгэ үнгэргэгдэнэ.

Сентябриин 6-нда Гусиноозерск хотоһоо 57 модо  газарта 63-тай эрэ хүн һамарта гараад, отогтоо һөөргөө бусажа ерээгүй. Гусиноозерск хотодо ажалаа ябуулдаг Буряадай абаралга-бэдэрэлгын албанай мэргэжэлтэд тэрэниие бэдэрхэеэ гараа.

Москва хотоһоо ерэһэн аяншад Ахын аймагай Китой горхоор аянда гаража, сагтаа хүрэхэ газартаа ерээгүй тухай мэдээсэгдээ. Аяншадтай хамта ябаһан хүнүүдэй хэлэһээр, хоёр эрэшүүлэй катамаран эбдэржэ, уулзаха газартаа сагтаа гаража ерээгүй.

Загарайн аймагай Добо-Енхор нютаг шадар хоёр эрэшүүл һамар олзоборилхоёо гараад, автоунаагаа орхиһон газартаа мүнөөшье болотор эрьежэ ерээгүй. Эдэниие бэдэрхэеэ абарагшад ошоо.

Муяын аймагай Таксимо тосхон шадар алим жэмэс түүхэеэ  сентябриин 6-нда ошоһон эрэ хүн мүн лэ һөөргөө бусажа ерээгүй байна.

Үгы болоһон зониие уласай абаралга-бэдэрэлгын агентствын мэргэжэлтэд бэдэрнэ.

Источник: Граждан оборонын болон онсо байдалай талаар агентствэ

Фото: yandex.ru