Хүдөө ажахы 22 sep 2020 476

​​Байгал далай шадар газар хүдэлөө

Сентябриин 21-дэ һүниин 2 час 4 минутада Эрхүү можын Слюдянска аймагай дэбисхэртэ, Буряадай Түнхэн аймагай Шулуута нютагһаа баруун-хойшоо 15 модоной зайда 5,5 балл хүсэтэйгөөр газар хүдэлөө.

- Буряад Уласай бүхы дэбисхэртэ газар хүдэлөө. Гэнэ усалнууд болоогүй, - гэжэ Ородой онсо байдалай талаар яаманай Буряадтахи таһагта хэлэбэ.

Гэмэлтэһэн зон болон һандарһан гэр, байшанууд тухай мэдээсэл ороогүй. Һууринуудай дэбисхэртэ шалгалтанууд үнгэргэгдэнэ.

Ородой онсо байдалай талаар яаманай Буряадтахи таһагта газарай хүдэлхэ һула (1-4 балл), шанга (5-7 балл), һандаргаха хүсэтэй (8 болон тэрэнһээ дээшэ) гэһэн илгаа тухай һануулна.

Байгал шадар газарай хүдэлхэ ходо бүридхэлдэ абтажа байдаг. Үнгэрһэн амаралтын үдэрнүүдтэ 3,3 балл хүсэтэйгөөр газар хүдэлөө.

 

 

 

Источник: Онсо байдалай талаар яаманай Буряадтахи таһаг