Хүдөө ажахы 25 nov 2020 585

Буряад Уласта харгын дүримүүдые сахиха хэрэгтэй

Буряадай гүрэнэй харгын аюулгүй байдал сахилгын инспекци байгша оной арба һарын дүнгүүдые согсолбо.

Январьһаа эхилээд октябрь болотор Буряад Улас дотор харгын 840 гэнэ усал бүридхэгдэбэ. Энэнь үнгэрһэн жэлэй баримтануудта орходоо 117 ушараар үсөөн байна. Харамтайнь гэхэдэ, харгын аюулда орожо, хүнэй наһа бараһан 93 ушар тоологдоно. 2019 оной арбан һарын туршада 112 хүн ехээр гэмтэжэ, наһанһаань нүгшэһэн байна. Хамтадаа 1099 хүн бэеын элдэб шарха абаа.

Гэхэтэй хамта архи уугаад, саашадаа унаагаа жолоодожо, харгын аюул ушаруулһан зоной тоо дээшэлһэн зандаа. Иимэ хойшолонгуудые гаргаһан хүнүүд харгын 175 гэнэ усал эрхилжэ, шанга харюусалгада хабаадуулагдаад байна. Эдэ аюулнуудта  41 хүн наһа бараа, 253 эрхэтэн гэмтээ гэжэ хэлэе.

      Харгын аюулгүй байдал сахилгын гүрэнэй инспекциин баримтануудые харахада, байгша оной арбан һара соо унаануудай мүргэлдэхэ 270 ушар тоологдоно. Харгын захаар ябажа байһан болон харгы хүндэлэн гаража ябаһан юрын зониие дайраха 211 ушар бүридхэгдэбэ. Тиин эдэ гэнэ усалнуудай диилэнхи хубинь ябагаар ябаһан зоной харгын дүримүүдые хазагайруулһан ушарһаа тохёолдоо гээд сагдаанар тэмдэглэнэ. Унаада дайрагдаһан 92 хүнэй 19-ниинь гээгдээ, 84-ниинь гэмтээ. Тиибэшье эдэ хатуу баримтанууд нёдондо жэлэйхидэ орходоо 40 %-тээр доошолоо. Хуулиин наһа гүйсөөдүй үхибүүдэй хабаадалгатайгаар харгын 133 ушар болоо. Хамтадаа 144 үхибүүд шархатаа, 7-ниинь наһа бараа.

 Гүрэнэй инспекциин мэргэжэлтэд саг болоод лэ харгыда гаража, шалгалта эмхидхэдэг гээшэ. Харгын аюулгүй байдал сахилгын дүримүүдые хазагайруулһан ушарнууд олоор бүридхэгдэжэ, административна харюусалгануудаар 383 мянган хэрэг эрхилэгдээ. Тэдэнэй зургаа мянга шахууниинь  һогтуу жолоошодто хабаатай. Харгын дүрим хазагайруулһан юрын 3075 хүн хуулиин ёһоор харюусалгада хабаадуулагдаа.

Харгын муу шанартай байһан шалтагһаа 304 аюулта ушар Буряад орон дотор болоһон байна. Харгынуудые, үйлсэнүүдые ходо арюун байлгаха талаар шалгалтанууд эрхилэгдэжэ, 2095 мэдүүлгэнүүдые сагдаанар харюусалгата нюурнуудта барюулаа. Саг соогоо дутуу дундануудые усадхаагүй ноёд, засаг баряашад тушаа 248 хэрэгүүд эрхилэгдээ. Юридическэ 229 эмхи зургаануудай хүтэлбэрилэгшэдтэ  харгын шанарай талаар эрилтэнүүдые тоонгүй  байһан шалтагһаа 229  хэрэг мүн лэ эрхилэгдэжэ, хүнүүд харюусалгада хабаадуулагданхай.

Фото: гибдд.03