Хүдөө ажахы 3 dec 2020 388

​Буряадай харгын аюулгүй байдал сахиха албанай ажалай дүнгүүд

© фото: pixabay.com

Буряадай гүрэнэй харгын аюулгүй байдал сахилгын инспекци байгша оной арба һарын дүнгүүдые согсолбо.

Байгша оной арба hарын туршада Буряад Улас дотор харгын 840 гэнэ усал бүридхэгдөө. Энэнь үнгэрһэн жэлэй баримтануудта ороходоо нэгэ бага, 117 ушараар үсөөн байна. Харин тон харамтайнь гэхэдэ, 112 хүн ехээр гэмтэжэ, наһанһаань нүгшэһэн байна. Архи уугаад, саашадаа унаагаа жолоодожо, харгын аюул ушаруулһан зоной тоо олон боложол байна. Иимэ хойшолонгуудые гаргаһан хүнүүд харгын 175 гэнэ усал эрхилжэ, шанга харюусалгада хабаадуулагдаад байна. Эдэ аюулнуудта 41 хүн наһа бараа, 253 эрхэтэн гэмтээ гэжэ тэмдэглэлтэй.

ГИБДД-эйн баримтануудые харахада, байгша оной арбан һара соо унаануудай мүргэлдэхэ 270 ушар тоологдоно. Харгын захаар ябажа байһан болон болохогүй газарта харгы хүндэлэн гаража ябаһан юрын зониие дайраха 211 ушар бүридхэгдэбэ. Тиин эдэ гэнэ усалнуудай ехэнхи хубинь ябагаар ябаһан зоной харгын дүримүүдые хазагайруулһан ушарһаа тохёолдоо гээд сагдаанар тэмдэглэнэ. Унаада дайрагдаһан 92 хүнэй 19-ниинь гээгдээ, 84-ниинь гэмтээ. Тиибэшье эдэ хатуу баримтанууд нёдондо жэлэйхидэ орходоо 40 %-тээр доошолоо.

Хуулиин наһа гүйсөөдүй үхибүүдэй хабаадалгатайгаар харгын 133 ушар болоо. Хамтадаа 144 үхибүүн шархатаа, 7-ниинь наһа бараа. Гүрэнэй инспекциин мэргэжэлтэд саг зуура харгыда гаража, шалгалта эмхидхэдэг гээшэ.  Тиин, жолоошодто, ябаган зондо харгын дүримүүдые сахиха хэрэгтэй гэжэ харгын аюулгүй байдал сахилгын инспекци hануулна.

Фото: pixabay.com