Хүдөө ажахы 24 dec 2020 689

​Забайкальский һууринда болоһон гэнтын ушаралай талаар Буряад Уласта хэмжээнүүд абтаба

Буряад Уласай түб хотын Забайкальский һууринда һүрэг нохойнууд залуу басаганда аһажа, хазаажа, зулгаажа, басаган ехээр гэмэлтэжэ больницада ороо. Удаань эдэл нохойнууд юһэтэй хүбүүндэ добтолоо. Энэ болоһон гэнэ усалнуудай талаар Буряад Уласай Толгойлогшын даабаряар малай халдабарита үбшэнүүдтэ эсэргүүсэһэн уласай комиссиин суглаан үнгэргэгдэбэ. Тэрэ суглаанда Забайкальский һууринда болоһон гэнэ усал мүрдэхэ, нохойнуудай хүнүүдтэ дахяад добтолхогүй талаар хэмжээнүүд абтаба.

- Забайкальский һууринда хиналта шангадхажа, тэндэ ажаһуудаг айлнуудаар ябажа, нохойнуудаа уяанда һуулгаха гэжэ ойлгууламжын ажал ябуулхабди. Эзэтэй аад, зайгуул нохойнуудай тоо гуримшуулха талаар ажалладаг компани мүнөөдэр басаганда добтолһон 10 нохой бариһан байна, - гэжэ Буряад Уласай ветеринариин хүтэлбэриин дарга Эрдэм Сангадиев хэлэбэ.

Эдэ нохойнуудай ами хороохо гэжэ шиидхэбэри комиссиин суглаанда абтаа. Тиихэдэ хумхаа үбшэтэй гү гэжэ шэнжэлгэ хэгдэхэ. Тэрэнэй баталагдаа һаань, хумхаа үбшэ усадхаха талаар ажал ветераниин хүтэлбэри ябуулха.

Улаан-Үдэ хотын захиргаан Забайкальск һууринда зайгуул нохойнуудые бариха ажалаа үргэлжэлүүлхэ.

Улаан-Үдэ хотын ажахын хорооной дэргэдэхи захиргаанай комисси, малай эмшэд, Россельхознадзор болон дотоодын хэрэгүүдэй яаманай хүдэлмэрилэгшэд нохонуудай эзэдыень элирүүлхэ талаар мүрдэлгэ ябуулха. Эзэзэдтэнь захиргаанай харюусалга абтаха. Гэмтэ ябадалай элирүүлэгдээ һаань, материалнууд дотоодын хэрэгүүдэй яаманда тушаагдаха юм.

Саашадаа гэрэй амитадай хүнүүдтэ добтолхо гэнэ усалай дабтагдахагүйн тула Улаан-Үдын, Тарбагатайн, Ивалгын, Загарайн аймагуудай захиргаануудта 2021 ондо гэрэй амитадай харюусалга шангадхаха талаар хуули тогтоолгын ажал ябуулха.

Гэхэтэй хамта, гэрэй амитадта заатагүй чипировани хэхэ тухай уласай хуули абаха. Тиихэдэ нохойнуудаа ёһоор харадаггүй хүнүүд тухай дуулгаха халуун утаһан байгуулха гэжэ түсэблэгдэнэ.