Хүдөө ажахы 11 jan 2021 577

Һогтуу жолоошод олон даа

2020 оной декабриин 31-һээ гараһан шэнэ жэлэй түрүүшын арбан үдэрэй туршада Буряад Уласай харгын аюулгүй байдал сахилгын албанай инспекторнууд дүрим эбдэһэн 4160 ушар бүридхэбэ. Тэдэнэй тоодо 167  жолоошон һогтуугаар унаагаараа ябаһанаа элирүүлэгдэһэн байна.

45 жолоошод һогтуу байһанаа тодорхойлхоёо арсажа, харюусалгада хабаадуулагдаба.

Шэнэ жэлэй һайндэрнүүдэй үедэ харгын 210 гэнэ ушар болоо.  Хамтадаа 22 хүн гэмтээ, хоёр хүн наһа бараа.

Фото: pixabay.com