Хүдөө ажахы 1 mar 2021 426

Кабанскын аймагта газар хүдэлөө

 Үнгэрһэн һүни, 1.30 сагта Буряад Уласай Кабанскын аймагта газарай хүдэлөөн бүридхэгдэбэ. Сухая тосхонһоо зүүн хойшоо 18 модо газарта энэ ушар болобо. Онсо байдалай талаар яаманай мэргэжэлтэдэй дуулгаһаар, 1-2 балл хүсэтэйгөөр газар хүдэлжэ, олон зон тэрэниие ехээр обёороошьегүй.

Энээнһээ урид, байгша оной февралиин 7-до Кабанскын аймагай дэбисхэр дээрэ газарай хүдэлөөн боложо, 4,5 балл хүсэтэй байһан юм гээд һануулая. Тиихэдэ Буряад Уласай, Эрхүү можын олон нютагуудай ажаһуугшад газар ехээр хүдэлөө, айгаабди гэжэ дуулгаа һэн.

Фото: pixabay.com