Хүдөө ажахы 5 mar 2021 611

​Буряадай Баргажанай аймагай хоёр һууринай дунда харгыгүй болошобо

© фото: «Баргузин-инфо. 24/7»

Буряадай Баргажанай аймагай Баянгол и Соёл һууринуудые холбоһон харгы хүр саһаар хаягдаба.

«Баргузин-инфо. 24/7» гэһэн вайбер бүлгэмдэ мэдээсэһэнэй ёһоор, томо машинануудайшье энээгүүр гарахань хүшэр. Тиимэһээ ажаһуугшадые энэ шэглэлээр ябахагүйень уряална. 

Источник: «Баргузин-инфо. 24/7»

Фото: «Баргузин-инфо. 24/7»