Хүдөө ажахы 11 mar 2021 698

Һогтуу жолоошодой гэмтэ ябадал ехэ


Буряад Улас дотор 2021 оной түрүүшын хоёр һарын туршада харгын 101 гэнэ ушар болоһон байна.

Эндэ 10 хүн наһа бараа, 132 хүн гэмтээ. 16 наһа гүйсөөдүй үхибүүд олоор гэмтээ гэжэ харгын аюулгүй байдал сахилгын сагдаанар тэмдэглэнэ.
Архи уужа, автоунаа жолоодоһон хүнэй зэмээр 16 гэнэ усал боложо, табан хүн сагһаа урид наһанһаа гээгдээ, 23 эрхэтэн ехээр гэмтээ. Һогтуу жолоошод элирүүлэгдэжэ, хамтадаа харюусалгада хабаадуулагдаха тухай 710 хэрэг эрхилэгдээд байна. Архи уугаад ябаһан 222 жолоошод һогтуу байһанаа тодорхойлгын шалгалта гарахагүйбди гэбэшье, хуулиин ёһоор зэмэеэ амсаха болоо. Харгын дүримүүдые хазагайруулһан ябаган 709 хүн тодорхойлогдоо. Тэдэнэр булта административна харюусалгада хабаадуулагдаа. 
ЦАФАП-ай камерануудай аргаар дүрим эбдэһэн жолоошод тушаа 39745 тогтоол табигданхай. Харгын байдал, шанар шалгагдажа, али нэгэн бэрхэшээлнүүдые, дутуу дундануудые тодорхойлһон 409 бэшэгүүд засаг баряашадта, харгын байдалай түлөө харюусалгатай эмхинүүдтэ дамжуулагдаа.
Мартын 6-һаа 8 болотор ГИБДД-эйн албатан һогтуу 57 жолоошодые баряа. 

Фото: УГИБДД по Бурятии