Хүдөө ажахы 1 apr 2021 704

Улаан-Үдэ хотын һуралсалай 9 эмхинүүдтэ шалгалта болоо


Улаан-Үдэ хотын хэдэн дунда һургуулинуудта тэһэрдэг зүйлнүүд нюугдаба гэһэн мэдээсэл үсэгэлдэр олониие хүлгөөбэ.

Нэн түрүүн хотын хоёр һургуулинуудта шалгалтын хэмжээнүүд эмхидхэгдэһэн байна. Нэгэ хэды болоод, үшөө гурбан һургуулида тэһэрдэг зүйл нюугдаба гэжэ мэдээсэгдээ. Удаань иимэ аюулта байдалда ороһон һургуулинуудай тоо дээшэлжэ, хамтадаа һуралсалай юһэн эмхинүүдтэ ехэ шалгалта болобо.

Росгвардиин, Дотоодын хэрэгүүдэй яаманай болон онсо байдалда нэн түрүүн хабаадуулагдадаг албануудай мэргэжэлтэд ехэ түргэн ерэжэ, хэдэн сагай туршада шалгалта ябуулаа. Һурагшад, багшанар, бүхы ажалшад һургуулинуудһаа түргэн болзорто газаа тээшээ гаргагдажа, аймшагтай, хүнэй ами наһанда харша удхатай, тэһэрхэ бүтээлнүүд олдоогүй.

Фото: Росгвардия по Бурятии