Хүдөө ажахы 5 apr 2021 695

​Буряадай Баргажанай аймагта хүүргэ муугаар заһабарилагдаа

© фото: Баргузин-инфо.24/7

Буряадай Баргажанай аймагай Сувинка гол дээгүүр гараһан үмхиржэ, онсо байдал тохёолдоһон байна. Заһабарилгын ажал ябуулха тухай хэлсээн баталагдажа, 1,5 сая түхэриг һомологдоо һэн. Тиигэжэ Буряад Уласай Баргажанай аймагай дарга ябаһан Алексей Балуев засаг эрхэеэ хэтэрүүлээ гэжэ гэмнэгдээ. Юундэб гэхэдэ, заһабарилгын ажал ябуулха гэжэ шэлэгдэһэн эмхи хүүргэ барилгын талаар хэрэгтэй мэргэжэлгүй байгаа.  

Хүүргэ муугаар заһагдажа, тэрээн дээгүүр шэрэхэ ашаанай хэмжээн доошологдоо, ашаглалгада аюултай алдуунууд гаргагдаа.

Ажал тушаан абаһан комиссиин гэшүүд эдэ алдуунуудые элирүүлһэн байна. Аймагай прокуратурын материалнуудаар уголовно хэрэг абтаа. Тиигэжэ Алексей Балуев 130 мянган түхэригэй яла түлэхэ гэһэн шиидхэбэри сүүд абаа.

Сүүдэй шиидхэбэри хуулита хүсэндөө ороодүй гэжэ уласай прокуратурын мэдээсэлэй албанда тэмдэгдээ.

Источник: Баргузин-инфо.24/7

Фото: Баргузин-инфо.24/7