Хүдөө ажахы 6 apr 2021 396

​Буряадай Түнхэнэй дархан газарта ойн түймэрнүүд унтараагдаа

© фото: pixabay.com

Түнхэнэй дархан газарта галда хайша хэрэгээр хандаһанһаа боложо, найман гектар газарта түймэр соробхилоо. Түймэртэ абтаһан газарай табан гектарынь ой модоо бүрхөөгдэһэн байгаа.  

Тиихэдэ апрелиин 4-дэ гараһан ойн түймэр сараагдаа.

Ойн түймэр унтараалгада ойн харуулай 14 хүдэлмэрилэгшэд хабаадажа, түймэр саралгын 3 техникэ хэрэглэгдээ.

Апрелиин 6-ай мэдээгээр, түймэрнүүд унтараагдажа, шэнээр галай гараһан тухай бүридхэлдэ абтаагүй.

Түймэрэй аюулгүй байдал сахиха гурим тухай ойн харуулшад һануулна. Түймэрэй гарабал, 8 (3013) 20-44-44 гэһэн утаһаар дуулгаха хэрэгтэй.

Фото: pixabay.com