Хүдөө ажахы 7 apr 2021 1017

​Харгын аюулгүй байдал хүн бүхэнһөөмнай дулдыдана

© фото: mkkaluga.ru

Үсэгэлдэр Улаан-Үдэдэ харгын аюулда орожо, 45 наһатай нэгэ хүн наһанһаа нүгшэбэ гэһэн суу сахилгаан түргөөр Интернедтэ тараба. Тэрэ хүнэй һүүлшын алхамуудые үйлсэдэ тодхоотой видеокамера буулгажа абаһан байна. Буулгабари дээрэ тэрэ хүн ябаган хүнэй гараха тусхай харгыгаар ябана гээд харахаар. Харгын аюулгүй байдалые сахидаг албанай мэргэжэлтэд тусхай мүрдэлгэ ябуулжа, хэнэй зүб, буруу байһанииень элирүүлнэ бэзэ.

Харгы хүндэлэн гаража ябаһан зон, мүн тиихэдэ авто-унаа жолоодожо ябаһан улад бэе бэеэ хүндэлжэ, харгын дүрим эбдэнгүй ябаха ёһотой гээшэбди. Хэды олон зон иимэ гэнтын аюулда орожо, наһа барана гээшэб даа. Гэртэхин хүүгэдтээ үдэр бүри харгын дүрим заажа, болгоомжотой ябахыень һургажа байха ёһотой. Түмэр агта гээшэ ямаршье сагта эбдэржэ болохо, тэрээндэ дүүрэн найдаха эрхэгүйбди. Зарим ушарта ябаган зон тусхай газараар ябанабди гээд, түргэн ябажа байһан авто-унаагай сахариг доро гүйжэ орохоһоо наагуур аашалдаг. Хэдэн секундын туршада юу хэжэ үрдихэ аад лэ гүйлдэгшэб даа. Тэрэ авто-хүлэгэй жолоошон һогтуушье байжа магад. Тиимэһээ харгы гарахадаа, хоёр тээшэ һайнаар хаража, машинанууд сохом зогсобо гэжэ ойлгоһон хойноо алхам хэхэ шухала.

Тиихэдэ жолоошодшье харгын дүрим оройдоо эбдэхэ ёһогүй. Зарим зон машинаяа жолоодохо һамбаандаа убайгүйгөөр телефоноор хөөрэлдэхэ, бүри нэтэрхэдээ, бэшэг бэшэжэ сүлөөгүй ябаха. Тиигэжэ огто болохогүй бшуу.

Ами наһаяа гамнагты, харгын дүрим бү эбдэгты! 

Автор: Булат БАДМАЕВ

Фото: mkkaluga.ru