Хүдөө ажахы 9 apr 2021 675

Ехэ мүндэртэ хохидоһон зон тэдхэмжэ абана

Үнгэрһэн зунай июль һарада Тарбагатайн аймагта мүндэр ехээр орожо, олон хүн хохидолдо ороһон байна. Доодо Саянта нютагай ажаһуугшадай гэрэй хушалта  мүндэртэ бута сохигдожо, нилээд ехэ гарза ушаруулагдаа һэн - гээд һануулая. Тиин 177 хүндэ тэрэ зундаа туһаламжа үзүүлэгдэжэ, аадарай хойшолонгууд усадхагдаһан юм. Харин эдэ үдэрнүүдтэ үшөө 31 ажаһуугшад сүүдэй шиидхэбэреэр мүнгэнэй туһаламжада хүртэхэ болобо.  Түлбэринүүд Буряад Уласай ниигэм хамгаалгын яаманһаа үгтэхэ.

Фото: pixabay.com