Хүдөө ажахы 12 apr 2021 619

Ойн түймэрнүүдэй хаһа эхилээ

Буряад Уласай аймагуудай 13 ажахыда ойн түймэрнүүдэй аюулта хаһа соносхогдонхой.

Ойн харуулай агентствын мэргэжэлтэдэй дуулгаһаар, үнгэрһэн амаралтын үдэрнүүдтэ нэгэшье шэнэ түймэр болоогүй. Тиин үдэр бүхэндэ шалгалта үнгэргэгдэһөөр. 2020 ондо энэ сагта 48 түймэр бүридхэгдэжэ, 2,5 мянган гектар газар галда абтаад байһан. Харин мүнөө долоон түймэр соробхилжо,  тэдэниие сараха талаар ажал ябуулагдана.

Фото: pixabay.com