Хүдөө ажахы 20 apr 2021 1085

Монголдо ехэ түймэр соробхилно

Монголой Сүхэ-Баатар аймагта талын түймэр боложо байна. Мүнөө тэндэ 160 гаран зон энэ аймшагтай түймэр сараха гэжэ хамсыгаа шамаад тэмсэнэ. Сүхэ-Баатар аймаг Монгол ороной зүүн захада оршодог юм. Энэ түймэр апрелиин 18-да үдын хойно Дарьнага гэһэн тосхондо носожо бүри һүжэрөөд, хүршэ Эрдэнэцагаан аймагай тала гүбээгээр таража эхилээ. Эрдэнэцагаан аймаг нүгөө талаһаа Үбэр-Монголой Шилиин - Голтой хилэтэй болоно.

Хабарай энэ хаһада түймэр эхилдэг гээд, хүн бүхэн мэдэжэ байгаашье һаа энэ ушарта хайша хэрэгээр хандана. Хатаһан ногоон, набшаһан дари мэтээр багахан ошонһоо носожо тала дайдаар, хүбшэ тайгаар тарана ха юм даа. Иимэ түймэртэ хэды олон ан амитан, модо ногоон хохидоноб? Ехэ гай болобол тосхон хотоороо шатадаг. Ай бурхан! Галай аюул аймшагтай гэжэ хүн бүхэн ойлгожо, багахан хүүгэдээ галаар наадажа болохогүй гэжэ ходол һургажа байха - ехэ зоной уялга болоно.

Байгша ондо Буряад нютагтамнай эгээл түрүүшын ойн түймэр апрелиин 3-да Ивалгын аймагай дэбисхэр дээрэ болоһон байна. Тиихэдэ түргэн дары түймэр обёорогдожо, богонихон болзорой хугасаада унтараагдаһан юм.   

Автор: Булат БАДМАЕВ

Фото: Александр Леснянский