Хүдөө ажахы 13 may 2021 768

​Буряад Уласай Кабанскын аймагта ойн түймэр унтараагдаа

© фото: pixabay.com

Майн 12-ой үдэшын 17-00 сагта Кабанскын аймагта ойн түймэрэй гараһан тухай мэдээсэл орожо, 5 часай туршада тэрэ унтараагдаа. Ойн түймэр саралгада ойн харуулшад болон түймэр сарагшад-десантнигууд, дүн хамта - 24 хүн хабаадаа. Түймэр саралгын гурбан техникэ хэрэглэгдээ. 5 гектар талмай галда абтаһан байна.

Буряад Уласта түймэрэй аюултай хаһын онсо гурим соносхогдонхой гэжэ ойн харуулшад һануулна. Энэ үедэ түүдэг носоохо, хагда галдаха хорюултай. Абтаһан дүримүүдтэ хайша хэрэгээр хандаһан хүнүүд яла түлэхэ юм.

Ойн түймэрэй гараһан тухай 8 (3012) 20-44-44 гэһэн утаһаар дуулгаха гэжэ ойн харуулшад мэдүүлнэ. 

Источник: РАЛХ

Фото: pixabay.com