Хүдөө ажахы 17 may 2021 832

Һэргылэмжын дүримүүдые сахигты!

Үнгэрһэн амаралтын үдэрнүүдтэ Буряад Уласта ойн гурбан түймэр унтараагдаа.
Загарайн, Байгал шадарай, Сэлэнгын аймагуудай дэбисхэр дээрэ түймэрнүүд носожо, ойн харуулшадай хүсөөр сарагдаа. Түнхэнэй паркын газарта боложо байһан түймэр гүйсэд дарагдаа. Зоной һэргылэмжын дүримүүдые эбдэһэн ушарһаа түймэрнүүд носожо, байгаалида ехэ хохидол үзүүлнэ гэжэ мэдээжэ. 
Түймэр саралгада 81 мэргэжэлтэд, десантнигууд хабаадалсаа. Хамтадаа 15,3 гектар газар шатаа. 
Улаан-Үдэ хото шадархи “Учитель” гэһэн саад ургуулагшадай нэгэдэлдэ нэгэ түймэр бүридхэгдөө. Бог шоройгоо хорёо соогоо галдажа байһан эрхэтэн харюусалгада хабаадуулагдаба. Эндэ 2000 дүрбэлжэн метр газар галда абтаа. Түймэрэй аюулта хаһын эхилһээр Буряадта 49 түймэр болоо. 1000 гектар газар дүрэжэ, хэдэн жэлэй туршада дахинаа һэргэхэ болоно.

Фото: ГУ МЧС России по Бурятии