Хүдөө ажахы 19 may 2021 679

Ойн түймэрнүүдэй аюулта хаһа


Буряад Уласай ехэнхи аймагуудта болон Улаан-Үдэ хото шадархи ой модон соо түймэрэй аюулай талаар хатуу байдал тогтонхой. Онсо байдалай болон Дотоодын хэрэгүүдэй яамануудай мэргэжэлтэдэй тэмдэглэһээр, нэгэ үдэрэй туршада түймэрһөө һэргылэмжын дүримүүдые эбдэһэн 36 ушар элирүүлэгдээ. Тиимэһээ Буряад Уласай Засагай газарай ээлжээтэ зүблөөндэ алишье бэрхэшээлтэ байдалда бэлэн болоод байха хэрэгтэй гэжэ онсо тэмдэглэгдээ.

Буряад Уласай Засагай газарай Түрүүлэгшын аюулгүй байдалай талаар орлогшо  Пётр Мордовской аймагуудай гулваанарта бүхы бог шоройһоо хүдөө нютагууд шадархи газар сэбэрлэхые даабари үгэбэ. Гадна ой модоной хажууда уласай 155 нютаг, 40 гаран СНТ, ДНТ оршодог. Тэдэниие тойруулжа, зурууд татаха хэрэгтэй гэжэ онсологдоо. 
Мүнөө бог шорой, хагда галдаха хорюултай. Эдэ дүримүүдые эбдэһэн хүнүүд ехэ ялада унагаагдаха болоно. Али нэгэн газарта түймэрэй һүжэрөө һаа, ойн ажахын халуун утаһанда түргэн хонходожо, дуулгаха шухала. 
Ойн түймэрнүүдэй аюулта хаһын эхинһээ 50 түймэр бүридхэгдөөд байна. Тэрэнэй ехэнхи хубинь зоной үйлэдбэрилдэг газарһаа ой модо руу тараһан, олоной хойшо хэрэгээр һэргылэмжын дүримүүдтэ хандаһан ушарһаа болоо гээд тэмдэглэе.

Фото: pixabay.com