Хүдөө ажахы 16 jun 2021 444

​Буряадта үер бү болоһой даа

© фото: pixabay.com

Мүнөө жэлдэ хура бороон элбэг байжа, Буряадтамнай үер боложо магадгүй. Сэлэнгэ мүрэн болон Үдэ голнай үдэрһөө үдэртэ ехэ боложо байна.

“Һэргэг байха шухала!” гэһэн мэдээ Улаан-Үдэ хотын захиргаанай мэдээсэлэй албан дуулгана. Уһанай гаража боломоор газарнуудые элирүүлхэ тухай даабари хотын гурбан аймагай хүтэлбэрилэгшэдтэ үгтэбэ. Үшөө тиихэдэ харюусалгатай зон ээлжээлэн хүдэлхэ болоно.

Улаан-Үдын аюулгүй байдал сахидаг албанай мэргэжэлтэд үдэр бүри Үдэ голой, мүн Сэлэнгэ мүрэнэй уһанай байдал хэмжэнэ. Хажуугаарнь ажаһуугшадые болгоомжотой байхыень уряална. Мэргэжэлтэдэй мэдээсэһээр, июниин 15- ай байдалаар Сэлэнгэ мүрэнэй уһанай хэмжүүр 186 см болоод байна. Харин энэ хэмжүүр 230 см болобол, уһан эрьеһээ гараха. 330 - 400 см болотор уһан бодобол, ажаһуугшадта аймшагтай болохонь.

Эгээл ехэ үер 1991 ондо Улаан-Үдэдэ болоһон юм. Тиихэдэ Сэлэнгын уһан 496 см болотор нэмээ. Иимэрхүү үерэй болохо болоо һаань, Улаан-Үдэдэ, мүн тэрэнэй захын аймагуудай 48 мянган ажаһуугшад уһанда абтаха болоно.

Автор: Булат БАДМАЕВ

Фото: pixabay.com