Хүдөө ажахы 17 jun 2021 372

​Буряад Уласта газар хүдэлөө

© фото: pixabay.com

Буряад Уласай урда зүгтэ гурбан балл хүсэтэйгөөр газар хүдэлөө. Үглөөнэй 8 час 41 минутада Монды гэһэн сейсмостанцида газарай хүдэлһэниие баримталаа.

Геофизическэ ниитэ нэгэ албанай Байгалай таһагай дуулгаһаар, газарай хүдэлөөнэй түб Монголой Хүбсэгэл нуурһаа хойшо байгаа. Эндэ һүүлшынхиеэ июниин 4-дэ газар хүдэлһэн тухай бүридхэлдэ абтаа. Байгша оной эхилһэн сагһаа хойшо Хүбсэгэл нуурта хэдэн зуугаад дахин, ехэ, бага хүсэтэйгөөр газар хүдэлһэн байна.

Фото: pixabay.com