Хүдөө ажахы 18 jun 2021 682

​Үбэр Байгалай хизаар үертэ абтана

© фото: pixabay.com

Үбэр Байгалай хизаар үертэ абтажа, найман аймагта онсо байдал соносхогдоо.

Энээнһээ урид арбан һууринда хүрэхэ харгыгүй болоһон байна. Һүүлэй үедэ бороо ехээр орожо, харгы, хүүргэнүүд уһанда угаагдаа.

Үбэр Байгалай хизаарай амбан захирагша бүхы хүүргэнүүдые шалгажа, тэдэниие бүхэлхэ, онсо байдалда техникэ болон хүнүүдые бэлэн болгохо гэжэ даалгаба. 

Фото: pixabay.com