Хүдөө ажахы 21 jun 2021 993

​Үбэр-Байгалай хизаар ехэ үертэ абтана

Хүршэ Үбэр-Байгалай хизаартамнай ехэ үер боложо байна. Шэтэ хотоһоо зүүн урагшаа 400 гаран модоной зайда оршодог Шелопугино һууринай ажаһуугшад сошордомо зурагуудые, видео-буулгабаринуудые Интернедтэ толилжо, абарал гуйжа байнад. Хонхогор газарта оршоһон энэ нютагай гэрнүүд булта шахуу уһанда абтаба.

- Зарим улад гэрэйнгээ дал дээрэ гараад, хаанаһаа туһа ерэхэ ааб гэжэ хүлеэжэ һууна. Бараан, машинанууд тэрэ зандаа урдажа байна. Абарыт, туһалат! - гэжэ танигдаагүй эхэнэр видео дээрэ хэлэнэ. 

Тиихэдэ үхэр малынь тамарна, үхэһэншье амитад бии хаш, саанань аймшагтайгаар нохойнуудай хусалдаха, гангинаха абяан дуулдана. Үшөө ехээр уһанай еэрэбэл, тус нютагай ажаһуугшадай гэр байранууд урдажа ябаха бэшэ гү?

Автор: Булат БАДМАЕВ