Хүдөө ажахы 2 jul 2021 565

​Сэлэнгэ, Үдэ голнуудта уһан нэмэнэ

© фото: Улаан-Үдэ хотын захиргаан

Улаан-Үдэ хотын захиргаанай июлиин 2-ой мэдээсэлээр, Сэлэнгэ голдо уһан 10 см нэмэжэ, 150 см хүрөө. Үдэ голдо 9 см нэмэжэ, 160 см болоһон байна.

Сэлэнгэ голой эрьеһээ гараха хэмжээн 230 см доошо бэшэ, аюултайнь 330 см гэжэ тоологдодог. Үдэ голдо эрьһеээ 230 см гаража, тон аюултайнь 400 см болоно.

Улаан-Үдэдэ зунай үерэй аюултай саг яажа гарахаб гэһэн хэмжээнүүдэй түсэб байгуулагданхай.

Фото: Улаан-Үдэ хотын захиргаан