Хүдөө ажахы 11 aug 2021 673

​Яхадта гараһан байгаалиин түймэрһөө утаанда барюулаад...

© фото: pixabay.com

Яхадай газар дэбисхэр дээрэ 2 долоон хоногой туршада 1,5 млн гектарта түймэр һүжэрһөөр. Энээнһээ боложо, Монгол гүрэнэй хойто аймагуудаар, Эрдэнэт, Улаан-Баатар хотонуудта түймэрэй утаан дэлгэрнэ.

Утаан бэеын энхэ элүүртэ муу талаһаа тон ехэ нүлөөтэй. Тиимэһээ энэ үйлэ хэрэг ажаһуугшадай һанаа ехэтэ зобооно. Онсолбол, Монголдо мүнөөдэрэй байдалаар, нэгэшье түймэр бүридхэлдэ абтаагүй.

Нэмэжэ хэлэхэдэ, Яхадта 167 байгаалиин түймэр тоологдоно. 2 834 хүн, 386 техникэ түймэр саралгада хабаадана. Красноярска, Үбэр Байгалай хизаарнуудай, Буряад Уласай ажаһуугшад түймэрэй утаанһаа мүн лэ ядалдана. Утаанһаа боложо, зарим авиакомпанинууд билет худалдалга тогтоогоод байнхай.

Яхадһаа гадна Башкирида ой модон ехээр шатана, Турткан һууринһаа юуншье үлөөгүй.

Автор: Янжима ДАРМАЕВА бэлдэбэ

Фото: pixabay.com