Хүдөө ажахы 13 sep 2021 683

Эрхүү можодо аймшагтай аюул болобо 

Аюулда орожо 4 хүн наһа барабад, тэдэнэй нэгэниинь онгосын пилот болоно

Үсэгэлдэр, сентябриин 12-то, Эрхүү можын Казачинское гэһэн нютаг шадар L-410 түхэлэй агаарай онгосо аюулда орожо газардаһан байна. Энэ ушараар Зүүн – Сибириин унаагай талаар прокуратура тусхай мүрдэлгын ажал эхилбэ.

Иркутск-Казачинское гэһэн шэглэлээр 23.15 сагта L-410 түхэлэй агаарай онгосодо 14 хүн, хоёр онгосо жолоодогшод һуужа гараһан байнад. Бууха газартаа арай хүрэнгүй, Киренга гэһэн гол шадар хүндэхэнөөр газарта һууба. Энэ аюулда орожо 4 хүн наһа барабад, тэдэнэй нэгэниинь онгосын пилот болоно.

- Абаралгын албанай мэргэжэлтэд сагтаа ерэжэ, аюулда ороһон зониие эмшэдтэ дамжуулаа. Мүнөө тэдэнэр хэрэгтэй эмнэлгэ абажа байна, - гээд прокуратурын мэргэжэлтэд дуулгана.

Аюул болоһон газарта бүхыдөө 70 абарагшад болон 20 тусхай автомашина ажаллаһан байна. Юунһээ боложо аюул тохёлдобоб гэжэ мүрдэлгын бүхы ажалнуудай хэгдэһэн хойно эли болохо.

Автор: Булат БАДМАЕВ

Фото: Восточно-Сибирская транспортная прокуратура