Хүдөө ажахы 19 oct 2021 2559

Алтан загаһан

Турунтаево һууринда Росгвардиин албатан нэгэ машина тогтоожо, жолоошоной саарһыень шалгаха үедөө, автомашина дотор 8 омоли загаһа обёоржорхибо. Тэрэ дороо сагдаанар ерэжэ, хуули бусаар үнэтэ загаһа бариһан зониие шалгажа эхилээ. Автомашинын жолоошон болон хажуудань ябалсаһан нүхэрынь Прибайкалиин аймагай Бурдуково һуурин шадар загаһашалаабди гэжэ сэхэ руунь хэлэжэ үгөө. Эдэ хоёр загаһашад гүрэндэ аяар 58 мянган түхэригэй хохидол оруулаа бшуу.

- Гүрэнэй һанһаа хэдэн миллиард түхэриг мүнгэ хулууһан зон үндэртэ гаранхай һууха! Харин 8 һүүл загаһа барижа хооллохоёо һанаһан зониие ялада унагаахань! Аймшагтай хохидол оруулба даа! Хуули ямаршье зондо адли байха ёһотой, – гэһэн удхатай бэшэгүүд энэ сониной доро олоор хадаатай байна.

Яахабши теэд?

Автор: Булат БАДМАЕВ

Фото: Буряадтахи Росгвардиин мэдээсэлэй албан