Хүдөө ажахы 14 jan 2022 2103

Нохойнууд добтолһоор

Улаан-Үдэ хотын Домостроительна үйлсөөр ябажа байһан нэгэ хүндэ алабай үүлтэрэй томо нохой добтолжо, ехээр гэмэлтүүлээ.

Газараар хүльбэржэ, нохойдо шэрүүлжэ байһан тэрэниие хажуугаарнь гаража ябаһан нэгэ хүн нохойн аманһаа мулталжа шадаһан байна.

  • Хүлһөөнь хазаад шэрэжэ ябаа. Арай гэжэ тэрэ нохой үлдэжэ, хазуулһан хүндэ түрүүшын туһаламжа үзүүлээб. Суг хүдэлдэг нүхэдни намһаа 10 минута урид тэрээгүүр гараһан юм, тиихэдэнь иимэ ушар үшөө болоодүй байгаа, - гэжэ абарагша хүн хэлэнэ.

Абарагшын хөөрэһөөр, хазуулһан хүнэй һүүжэ, гарынь ехээр гэмэлтээ. Нёдондонойхидол адли нохойнуудай хүн зондо добтолхо ушарнууд олоор дайралдана. Үдэр бүри шахуу эндэ тэндэ нохойнууд хүниие намнаба, эдихэеэ һанаба гэжэ интернедтэ бэшэлсэнэ. Хэзээ эдэ зольбо нохойнуудһаа хотын үйлсэнүүд сүлөөржэ, хүн зон хазуулхаһаа айжа ябахаяа болихо гээшэб?

Фото: Pixabay