Хүдөө ажахы 5 may 2022 415

Газар хахалагдажа тарилга эхилбэ

Энэ жэл «Tүрүүшын бараздаа» Тарбагатайн аймагай «Куйтунское» гэhэн хизаарлагдамал харюусалгатай бүлгэмэй паар дээрэ гаргагдаба. Жэлдээ Буряад Уласай ондо ондоо аймагуудаар «Tүрүүшын бараздаа» гэhэн ёhолол болодог. Тус хэмжээ ябуулгада Буряад Уласай Гулваа Алексей Цыденов хабаадаа.

© фото: Бато-Жаргал Логинов

Энэ жэл «түрүүшын бараздаа» Тарбагатайн аймагай «Куйтунское» гэhэн хизаарлагдамал харюусалгатай бүлгэмэй паар дээрэ гаргагдаба. Жэлдээ Буряад Уласай ондо ондоо аймагуудаар «түрүүшын бараздаа» гэhэн ёhолол болодог. Тус хэмжээ ябуулгада Буряад Уласай Гулваа Алексей Цыденов хабаадаа.

- Манай уласта энэ жэл бүхы дээрээ 120 гектар орооhон таригдаха. Россин Уласай худөө ажахын яаманай, Буряад Уласай Правительствын талаhаа хүдөө ажахыда дэмжэлгэ үзүүлэгдэнэ. Бүхы дээрэ 900-гаад млн түхэриг hомологдонхой, - гэжэ Алексей Цыденов тэмдэглэнэ.

«Куйтунское» ажахыда бухы дээрээ 4 мянган гектарhаа үлүү газар ашаглагдана. Үнгэрhэн жэл hайн ургаса абаабди, дунда зэргээр 1 гектарhаа 24 центнер хадаабди. Энэ жэл 40 млн тухэригтэ орооhо хатааха шэнэ комплекс абажа, 2 мянган тонно орооhо хатаажа хадагалха аргатай болообди, - гэжэ «Куйтунское» ООО-гой захиралай орлогшо Виктор Мясников хубаалдана.

Буряад уласай ажахынууд заншалта ёhоороо таряа, тэжээлэй, ногооной ургаса, хартаабха тариха.
Энэ жэл хари гүрэнhөө асарагдажа байhан зарим ургамалнууд болигдоходонь, хубиин ажахынууд энэ жэл ургамал ехээр тариха түсэбтэй. Илангаяа хартаабха энэ жэл ехээр таригдахаар хараалагдана. Хартаабхын газар хахалга эхилээ, мүнөө жэл нэгэ сотка дунда зэргээр 500 түхэригөөр хахална. 

Фото: Бато-Жаргал Логинов