Хүдөө ажахы 5 may 2022 690

​Сэлэнгын ТОСуудай ажалай үдэрнүүд

© фото: Сэлэнгын ТОСууд бүлгэмhөө абтаба

Эдэ үдэрнүүдтэ Агууехэ Эсэгэ ороноо хамгаалгын дайнай Илалтын 77 жэлэй ойдо дашарамдуулагдаhан хэмжээнүүд олоор үнгэржэ байна.

Сэлэнгын аймагай ТОСуудай эдэбхитэдые эндэ онсолон тэмдэглэмээр.

Новоселенгинск hууринай «Детский дворик» гэhэн ТОС Сэлэнгын ойн ажахын ажалшадтай хамта хүүгэдэй сэсэрлигэй газаа модо hуулгаба, түймэрэй аюул тухай, ой модоной туhа тухай хөөрөө эмхидхээ.

Сэсэрлигэй газаа модо hуулгана

Харганаа нютагай ТОСууд Илалтын диктант эмхидхэжэ үнгэргэбэ. Илагшад майн 9-дэ шагнагдаха юм.

Селендумын эдэбхитэд «на Великом Чайном пути» гэhэн түсэлөө бэелүүлhээр. Миндалиин түглэ соо бог шорой суглуулжа, нарhан модо таряа. Энэ хэмжээндэ Селендуумын, Новоселенгинскын hурагшад, Улаан-Үдэ, Гусиноозерск хотоhоо ерэhэн айлшад хабаадаа. 


 Илалтын диктант бэшэгшэд

Фото: Сэлэнгын ТОСууд бүлгэмhөө абтаба