Хүдөө ажахы 7 may 2022 506

Хүрин хээр жороолhоор

Баргажанай аймагай Улюкчикан нютагта «Хүрин хээр» гэhэн мориной клубай түсэл бэелүүлэгдэжэ эхилhээр хоёр жэл болобо.


© фото: Бато-Жаргал Логинов

Баргажанай аймагай Улюкчикан нютагта «Хүрин хээр» гэhэн мориной клубай түсэл бэелүүлэгдэжэ эхилhээр хоёр жэл болобо.

Мүнөө газар дэбисхэрэй олониитын хутэлбэриин эдэбхитэд «Хурин хээр» клубайнгаа газарта амбар, ендэр, үзэсхэлэн дэлгэхэ байра, бэеэ заhаха газар барина.


- «Хүрин хээр» арадай түсэл болоо, хуу барандаа хамhалсана, - гэжэ «Зүүн Улюкчикан» ТОСой түрүүлэгшэ Софья Ухинова тэмдэглэнэ. 

Түсэл бэелүүлэгдэжэ, «Хүрин хээртэ» хүдөөгэй зон ажалтайшье болохо. Энэ замаар олон аяншалагшад гарана. 

Фото: Бато-Жаргал Логинов