Хүдөө ажахы 7 may 2022 704

Агрогрантнуудай дүнгүүд гаргагдаба

"Агростартап", гэр бүлын ажахы хүгжөөлгэ, хүдөө ажахын техникын бааза хүгжөөлгэдэ бусаалтагүй туhаламжа үгэхэ конкурсын хоёрдохи шатын дүнгүүд гаргагдаба.

© фото: Бато-Жаргал Логинов

Конкурсын комиссиин шиидхэбэреэр «Агростартап» бусаалтагүй туhаламжа 14 илагшад, хамта дээрээ 71 585 000 түхэриг абаха болобо. Эрхим бизнес-түсэл Баргажанай, Бэшүүрэй, Загарайн, Мухаршэбэрэй, Яруунын, Сэлэнгын, Түнхэнэй, Хурамхаанай, Хяагтын, Захааминай, Зэдын, Хэжэнгын аймагуудай малшад бэлдээ. Илагшадай хоёр түсэл  hүүнэй мал ажахы, арбан хоёрынь – мяханай үүлтэрэй мал ажахы.

Сэлэнгын, Зэдын, Кабанскын, Бэшүүрэй аймагуудай 6 хүдөө ажахын үйлэдбэрилэгшэд хамта дээрээ  68118510 түхэриг гэр бүлын ажахы хүгжүүлхэ гэhэн грантда хүртэхэ. Шэглэлээрээ: 1 хартаабха тарилга, 3 мяханай үүлтэрэй үхэрэй мал ажахы, 2 hүүнэй үхэрэй мал ажахы. 

Дүрбэн малшад ажахынгаа техникын бааза хүгжөөлгэдэ хамта дээрээ 18 856 027 түхэриг туhаламжада хүртэхэ болоо. Эдэ Баргажанай, Бэшүүрэй, Түнхэнэй, Захааминай аймагуудай малшад , «мал гаргашалха газар зохёон байгуулга», «мяхаар болбосоруулан бүтээхэ үйлэдбэри» гэhэн шэглэлээр ажалаа ябуулна.

Энэ жэл агрогрантнуудта хамта дээрээ 183 малшад хабаадаба гээд тэмдэглэхэ хэрэгтэй. Тэдэнэй 24-ниинь бусаалтагүй туhаламжада, хамта дээрээ 158,5 миллион түхэригтэ хүртэбэ. 

Фото: Бато-Жаргал Логинов