Хүдөө ажахы 12 may 2022 533

Омоли загаһанай жараахайнууд табигдаба

«Главрыбвод» эмхиин Байгалай таһагай  мэргэжэлтэд омоли загаһанай 10 сая жараахайнуудые табиба.

Кабанскын аймагай Большая Речка горхон уһаяа намнажа, Байгал далайда ородог.  Тиимэһээ тэндэ жараахайнууд олоор табигдажа, ехэ далай руу орохонь.

Гүрэнэй программын ашаар ажал ябуулагдажа, оройдоо 7 миллиграмм жэгнүүртэй жараахайнууд гаргагдаба. Юһэн һарын туршада эдэнэр ургуулагдажа, саашадаа омолиин тоо олошоруулха аргатай. Большереченскын загаһанай заводто  мүнөө заһабарилга хэгдэжэ байһан ушарһаа, бүхы ажал Сэлэнгын заводто ябуулагдаа. Түрьhэн  ехэнхидээ хэмэл аргаар бии болгогдоно гээд тэмдэглэе. Омолиһоо гадуур хадаран загаһанай, хилмын жараахайнууд ургуулагдана.  

Иигэжэ 2021-2022 онуудай туршада бэелүүлэгдэхэ түсэб дүүргэгдэбэ", - гэжэ Буряад Уласай хүдөө ажахын яаман дуулгана.

Тус ажалай һайнаар ябуулагдахада, нэгэ хэды жэлһээ Байгал далайда омоли загаһанай тоогой олошорхонь лабтай. Тиигэжэ загаһа барихань зүбшөөгдэжэ болохо. Хойто-Байгалай, Баргажанай, Байгал шадарай аймагуудта хоёр долоон хоногой туршада омоли загаһа бариха зүбшөөл абаха талаар дансанууд бэлдэгдэнэ.

Фото: egov-buryatia.ru/minselhoz