Хүдөө ажахы 13 may 2022 682

Холын аяншад Улаан-Үдэ хүрэбэ

Агын дүрбэн ажаһуугшад морёор аянда гаража, Буряад Улас  хүрэжэ ерээ.

Эдэнэр саашадаа Түнхэнэй аймагта июнь һарын эхеэр үнгэргэгдэхэ адуушадай чемпионадта хабаадаха зорилготой. Холын замда гараһан эрэшүүл найдамтай моридтой. Абориген үүлтэрэй морид набтарханшье һаа, ехэ тэнхээтэй, тэсэбэритэй, номогон зантай. Нэгэ үдэрэй туршада наяад модо гаталжа, моридтоо оройдоо үбһэ, обёос эдюулжэ, эрэшүүл Буряадай ниислэл хото хүрэбэ.  Тиигэжэ аяншад долоон хоногой туршада Улаан-Үдэ хотодо амарха түсэбтэй. 

һүүлэй үедэ   тус үүлтэрэй адуунай тоо үсөөн боложо, һанаамни ехээр зобоно», - гээд адуушан Баяр Доржиев хэлэнэ. 

Энэ асуудалда  олоной анхарал татаха һанаатайгаар Баяр Доржиев морёор холын аянда гарахаяа шиидээ. Абаяа Зоригто хүбүүниинь дэмжэжэ, хамта Түнхэн ошожо ябана.

Утын замда уулзаһан түмэр моридой жолоошод бидэниие халуунаар угтана, баяраа мэдүүлнэ»,- гэжэ Зоригто Доржиев  хэлэнэ.

Аяншад һайн амаржа, июниин 10-нда Түнхэнэй аймагта болохо ехэ хэмжээндэ хабаадалсаха. Олондо буряад үүлтэрэй моридые харуулжа, эрхим байһыень тодорхойлхо болоно.

Фото: Агинская правда