Хүдөө ажахы 18 may 2022 438

Агын Буряадай тойрогто эрхим ажахынуудые элирүүлхэ

Агын Буряадай тойрогто эрхим ажахынуудые элирүүлхэ

© фото: bixipay

Агын Буряадай тойрогто хабартаа, намартаа арюун сэбэрлэлгын hарануудые заншалта ёhоороо үнгэргэдэг. Энэ жэлэй шэнэ зүйл гэхэдэ, «эрхим хүдөө, хотын ажахын эрхилэгшэ» гэhэн мүрысөөн нэмэгдэбэ.

- Шэнэ «хамагайн hайн ажахы» гэhэн нэрэ дэбжүүлэхэ комиссиин гэшүүд гэр байшанай газаадахи тала, барилгын талаар онсо маяг, хашаанай hайн заhабари, сэбэр арюун байдал, хашаанай анхан зохёон байгуулалта, зураг, арын хашаан,үхибүүдэй наадаха, амарха газар, арын хашаан, газараа зохисотойгоор ашаглалта, хубиин ажахыда шэнэ технологи хэрэглэлтэ, газаагаа огород хэр зэргэ таринаб гэхэhээ эхилээд хараха, - гэжэ тойрогой захиргаанай дарга Буянто Батомункуев тэмдэглэнэ.

Тойрогой даргын тэмдэглэhээр, «хамагайн hайн ажахы» гэhэн нэрэ олгуулга гээшэ ганса хамагай hайн хубиин ажахы ударидажа ябаhан гэр бүлые илгаруулжа урмашуулха бэшэ, харин бүхы дээрээ нютагтаа гэр бүлэ байгуулга дэмжэхэ шухала арга хэмжээн юм.

- 2022 оной 11 -дугаар hарада конкурсын комисси дүнгүүдээ гаргаха юм, - гэжэ захиргаанай хэблэлэй албан мэдээсэнэ.

Автор: Бато-Жаргал Логинов

Фото: bixipay